Common Mantras:

Common Mantras:

Om Shanishcharaya Namah

Shani Beej Mantra:

Shani Beej Mantra:

Om Prim Pran Sah Shanishcharaya Namah.

Shani Gayatri Mantra:

Shani Gayatri Mantra:

Om Bhagvay Vidhamain Mrityrupaya Dheemah Tanno Shani: Prachodyat

Vedic Mantra of Shani:

Vedic Mantra of Shani:

Om Shannodeveer- Bhishtyaapo bhavantu peete shyyorbhistravantunah.

Tantric Shani Mantra:

Tantric Shani Mantra:

Om Pram Prim Pran Sah Shanishcharaya Namah.

Shani Mahamantra:

Shani Mahamantra:

Nilanjan Samabhasam Raviputran Yamagrajam.

Chhayamartand Sambhutam Tan Namami Shanishcharam.

Shani Dosh Nivaran Mantra:

Shani Dosh Nivaran Mantra:

Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam.

Urvaruk Miv Bandhanan Mrityormukshiyya Ma Mrityat.

Shannodevirbhishtaya you drink Bhavantu. Shayorbhishravantu no. Oh sham shanishcharaya namah.

Om nilanjansamabhasam raviputram yamagrajam.

Shani Mantra for Health:

Shani Mantra for Health:

Dhwajhini Dhamini Chaiva Kankali Kalahapriha. Kankti Kalahi Chauth Turangi Mahishi Aja.

Shanairnamani wifenametani sanjapan puman.

.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here